Điều khoản

Điều khoản sử dụng sau đây kiểm soát việc bạn truy cập và sử dụng Trang web này. Ngoài ra, các điều khoản và điều kiện cụ thể cũng áp dụng với những nội dung, dữ liệu, tài liệu hay thông tin nhất định được bao gồm hay được tạo ra thông qua Trang web này (“Nội dung”) và các nội dung, dữ liệu, tài liệu hay thông tin nhất định mà bạn đăng tải, cung cấp và/hoặc công bố trên Trang web (“Nội dung người dùng”) hoặc các giao dịch được chốt thông qua Trang web này. Những điều khoản cụ thể đó có thể được bổ sung vào các Điều khoản sử dụng, hoặc chỉ trong phạm vi được nêu rõ, có thể thay thế những Điều khoản sử dụng này.

1. Chấp nhận các Điều khoản sử dụng

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web này, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc pháp lý của tất cả các Điều khoản sử dụng, cũng như các điều khoản và điều kiện theo đó được bao gồm hoặc đề cập tới, hoặc các điều khoản và điều kiện bổ sung được quy định trên Trang web này. Nếu bạn KHÔNG chấp thuận tất cả những điều khoản này, bạn KHÔNG nên truy cập hoặc sử dụng Trang web này.

2. Thay đổi các Điều khoản

Các Điều khoản sử dụng này có thể được apotik farmasi sửa đổi bất kỳ lúc nào. Các Điều khoản sử dụng được sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi đăng tải. Nếu bạn vẫn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Trang web sau khi đăng tải thông tin sửa đổi đó, chúng tôi sẽ cho rằng bạn chấp thuận những sửa đổi đó. Bạn nên thường xuyên xem lại các điều khoản và điều kiện được áp dụng. Các trang web khác của apotik farmasi có thể có các điều khoản sử dụng riêng được áp dụng cho những trang web đó.

apotik farmasi có quyền tạm dừng hoặc thay đổi hay cập nhật những điều liên quan đến Trang web hay Nội dung của Trang web bất kỳ khi nào mà không cần thông báo trước. apotik farmasi có toàn quyền giới hạn, từ chối hoặc chấm dứt quyền truy cập của bất kỳ cá nhân nào đối với Trang web hay bất kỳ bộ phận nào có hiệu lực theo đó ngay lập tức mà không cần thông báo trước bất kỳ khi nào và vì bất kỳ lý do gì.

3. Chính sách Quyền riêng tư

Các thông tin cá nhân được cung cấp hoặc thu thập thông qua hoặc liên kết với Trang web này chỉ được sử dụng tuân theo Chính sách quyền riêng tư của apotik farmasi và các Điều khoản sử dụng này phải tuân theo Chính sách quyền riêng tư được đăng tải trên Trang web này.

4. Khước từ Trách nhiệm

TẤT CẢ CÁC THÔNG TIN (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TRONG CÁC NỘI DUNG, VĂN BẢN, HÌNH ẢNH, ĐỒ HỌA, LIÊN KẾT VÀ CÁC TÀI LIỆU KHÁC) TRÊN TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP “THEO ĐÚNG NGUYÊN TRẠNG” VÀ “THEO NHƯ NHỮNG GÌ CÓ SẴN”. apotik farmasi, CÁC CÔNG TY CON, CHI NHÁNH, ĐỐI TÁC, CÔNG TY NHƯỢNG QUYỀN, NHÀ PHÂN PHỐI VÀ CUNG CẤP KHƯỚC TỪ RÕ RÀNG, TRONG PHẠM VI ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, TẤT CẢ NHỮNG TRÌNH BÀY HOẶC ĐẢM BẢO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM CÁC ĐẢM BẢO VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC CỦA SẢN PHẨM, SỰ PHÙ HỢP ĐỐI VỚI MỤC ĐÍCH NHẤT ĐỊNH, VIỆC KHÔNG VI PHẠM HAY ĐỐI VỚI VIỆC VẬN HÀNH CỦA TRANG WEB NÀY, NỘI DUNG HOẶC NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG. Cả apotik farmasi và các công ty con, chi nhánh, đối tác, công ty nhượng quyền, nhà phân phối và cung cấp không được đưa ra đảm bảo hoặc trình bày rằng (i) Trang web này sẽ đáp ứng các nhu cầu của bạn, (ii) Trang web này sẽ không bị gián đoạn, luôn kịp thời, an toàn và không xảy ra sự cố, hoặc (iii) các kết quả thu được từ việc sử dụng Trang web (bao gồm Nội dung, thông tin và tài liệu trên Trang web này) là đúng đắn, hoàn thiện, chính xác, đáng tin cậy, hoặc đáp ứng các yêu cầu của bạn.

Đây là trang web công cộng. Bạn không nên mong đợi rằng những Nội dung người dùng mà bạn cung cấp trên trang web này sẽ được giữ bảo mật. Không nên cung cấp các thông tin bí mật tại đây.

apotik farmasi và các công ty con, chi nhánh, đối tác, công ty nhượng quyền, nhà phân phối và cung cấp không chịu trách nhiệm đối với các sự cố gián đoạn hay lược bỏ trên Internet, mạng lưới hay dịch vụ của trang chủ hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào, và không đảm bảo rằng Trang web hay các dịch vụ đảm bảo cho Trang web này hoạt động hay các hoạt động liên lạc điện tử được gửi bởi apotik farmasi là không có virus hoặc các yếu tố có hại khác.

Bất kỳ tài liệu nào được tải xuống hoặc có được thông qua việc sử dụng Trang web này đều do bạn toàn quyền thực hiện và tự chịu rủi ro. Chỉ mình bạn phải chịu trách nhiệm về bất cứ tổn hại gì đối với hệ thống máy tính hay thiết bị của bạn, hoặc tình trạng mất dữ liệu do tải xuống bất kỳ tài liệu nào.