Chính sách riêng tư

Chúng tôi không chia sẻ bất cứ dữ liệu nào của bạn trừ các trường hợp hạn chế được mô tả dưới đây.

Nếu dữ liệu đó cần thiết để thực hiện các mục đích được mô tả trong Thông Báo này, chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu của bạn cho các đơn vị sau:

Các đơn vị liên kết của apotik farmasi: do tính chất hoạt động toàn cầu của chúng tôi, dữ liệu của bạn có thể được chia sẻ với một số đơn vị liên kết của apotik farmasi. Quyền truy cập vào dữ liệu của bạn trong phạm vi apotik farmasi sẽ chỉ được cấp khi cần biết;
Các nhà cung cấp dịch vụ: cũng như nhiều doanh nghiệp, chúng tôi có thể thuê ngoài để thực hiện một số các hoạt động xử lý dữ liệu từ các nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba đáng tin cậy để thực hiện các chức năng và cung cấp dịch vụ cho chúng tôi, chẳng hạn như: các nhà cung cấp dịch vụ ICT, nhà cung cấp dịch vụ tư vấn, nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển;
Đối tác kinh doanh: chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu của bạn với các đối tác kinh doanh đáng tin cậy để họ có thể cung cấp cho bạn các dịch vụ mà bạn yêu cầu;
Các cơ quan công quyền và chính phủ: khi được pháp luật yêu cầu, hoặc khi cần phải bảo vệ quyền của chúng tôi, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu của bạn với các đơn vị quản lý hoặc có thẩm quyền đối với apotik farmasi .
Các cố vấn chuyên môn và những người khác: chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu của bạn với các bên khác bao gồm các cố vấn chuyên môn, chẳng hạn như: ngân hàng, công ty bảo hiểm,kiểm toán, luật sư, kế toán, các cố vấn chuyên môn khác.
Các bên khác có liên quan đến giao dịch của công ty: tùy từng thời điểm, chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu của bạn trong quá trình giao dịch của công ty, chẳng hạn như khi bán một công việc kinh doanh hoặc một phần công việc kinh doanh cho công ty khác, hoặc bất kỳ việc tái cấu trúc, sáp nhập, liên doanh hoặc sắp xếp/cấu trúc công việc kinh doanh, tài sản hoặc cổ phiếu (bao gồm liên quan đến mọi quy trình phá sản hoặc quy trình tương tự) của chúng tôi.